Projekty Stowarzyszenia

Projekt "Zawsze młodzi"

Projekt "Teatr i szycie to samo życie"

Projekt Kobiety wszędzie: w kulturze, w radzie, w urzędzie

Kobiety wszędzie: w kulturze, w radzie, w urzędzie ... Zgodnie tytułem zadaniem projektu było zaangażowanie kobiet z kół gospodyń wiejskich i działające w stowarzyszeniach do aktywnych działań na rzecz swojej miejscowości..

W ramach tego projektu było zorganizowanie w okresie letnio-jesiennym "Akademię czasu wolnego" w formie cyklicznych spotkań z doradcą zawodowym, prawnikiem, informatykiem i instruktorem Nordic Walking.Odbywały się też szkolenia na temat "Jak rozpocząć własną działalność gospodarczą". Szkolenia te były jednodniowe i zawierały informacje jak założyć firmę krok po kroku.

Projekt miał celu rozwijanie dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do działania na rzecz aktywizacji środowisk lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania kobiet. Przygotowanie do działań lokalnych polegało na szkoleniach i warsztatach, które służyć będą celom wzmocnienia ich potencjału i stabilności i umożliwienia im odgrywania aktywnej roli w demokratycznym społeczeństwie.

Projekt skierowany był do bezrobotnych kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Chocimowie. Kobiety z naszej wsi miały możliwość rozwijania swoich zainteresowań, a także uczestniczenia w różnorodnych zajęciach i możliwość zaprezentowania swoich predyspozycji i talentu oraz podejmowania wspólnych działań. Dało to szansę naszej wiejskiej społeczności na możliwość rozwoju pod względem kulturalnym, społecznym i integracyjnym. Beneficjentki projektu zdobyły nowe doświadczenia oraz nabrały pewności siebie. Działania te pobudziły do pracy na rzecz indywidualnego samorozwoju i środowiska lokalnego. Wzmocniły potencjał żeński i jego stabilność na terenie wsi.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów 2010 - 2014